Leave a note for Eddie

If you have an anecdote about Eddie Fenech Adami or would like to share your thoughts about him, do so below. All comments are moderated and uploaded after a short while.

Click here to leave a note for Eddie
  • The filesize should not exceed 2MB. If you dont know how to resize an image try this online tool

» Ghandi iz-zewg kotba tieghek.

I have both of your books and would love if you could sign them one day. I love the history you’ve brought to our country, and how you’ve shaped it to be what it is. Thank you!

17 ,Maltese
-Jacques


» 7 ta’ Frar 2017

Awguri minn qalbna f’għeluq sninek, ukoll jekk xi ftit tard. Ma sibniex mod ieħor kif inwassluhomlok fil-ħin. Dejjem f’qalbna u f’talbna, Clemente u Mary


» Awguri

Awguri Eddie Fenech Adami

Nittama li xi darba jkolli cans niltaqa’ mieghek u nesprimi kemm jien grata lejk u lejn ix-xoghol siewi li wettaqt matul is-snin. Se tibqa’ tkun sors ta’ inspirazzjoni kbir ghalija bhala zaghzugha u ghal hafna zghazagh ohrajn.

Grazzi ta’ kollox


» Awguri

Grazzi talli tajtni futur Eddie!

Awguri f’gheluq sninek.

Clyde Bonello, San Giljan


» Awguri

Dr Fenech Adami, awguri f’gheluq sninek. Grazzi ta dak kollu li ghamilt ghal pajjizna. Malta ghandha tkun kburija bik. Grazzi,


» Missier Malta Hielsa, Moderna u Ewropea

Grazzi Dr. Eddie Fenech Adami ta dak kollu li ghamilt ghal pajjizna. Fil-vokabularju m’hemmx kliem bizzejjed biex tirringrazzjak ta dak kollu li ghamilt. Ser nibqa niftakkrek bhala Missier Malta Hielsa, Moderna u Ewropea.
Awguri tas-sahha u sliem ghal futur.
Winston


» The man for the 80s, the visionary for all that came after

As a young boy in the early 80s, having gone through the dark times in Malta’s political history, Eddie was always there, shining like a beacon for those who believed in the ideals of a fair society. As I grew older I could see and experience how Eddie’s leadership, together with his team, transformed Malta from a third world economy to a forward-looking and respected European country.

He was the ideal man for the times who took some very tough decisions which shaped my future and that of an entire nation.

Grazzi Eddie. Ad multos annos!


» Kburi li Nazzjonalist

Nghid il-verita li kont aktar inklinat li Guido De Marco jkun il-Kap tal-Partit Nazzjonalista wara George Borg Olivier. Lil Guido ghadni nuri l-akbar stima lejh bhala personagg kbir fl-istorja ta’ Malta u l-Ewropa. Pero, b’Eddie Fenech Adami bhala Kap tal-partit u bhala Mexxej tal-pajjiz, Malta ghamlet il-mirakli. Dan kollu dovut ghall-Eddie li bhala statista mexxa lil Malta miz-zmien id-dlam ghall pajjiz modern u l-ghira ta’ pajjizi ohra. Fenech Adami hu pedina importanti fil-kullana ta’ mexxejja Nazzjonalisti wara Fortunato Mizzi, Ugo Pasquale Mifsud, Enrico Mizzi, u Gorg Borg Olivier. Wara Eddie, Lawrence Gonzi mexxa l-pajjiz minn zmien iebes fid-dinja kollha u rnexxilu jzomm lil Malta b’finanzi sodi u futur tajjeb. Illum nahseb li Simon Busuttil ghandu l-istess karatteristici ta’ Eddie u perswas li hu ser ikun il-Prim Ministru ta’ Malta li jista jerga jgholli isem Malta fil-livell li jixraqlu. Ta’ dan kollu nghid Grazzi Eddie.


» Grazzi

Dak li ghamilt int ghal Malta u Ghawdex ma jista jaghmlu hadd.