Leave a note for Eddie

If you have an anecdote about Eddie Fenech Adami or would like to share your thoughts about him, do so below. All comments are moderated and uploaded after a short while.

Click here to leave a note for Eddie
  • The filesize should not exceed 2MB. If you dont know how to resize an image try this online tool

» Kburi li Nazzjonalist

Nghid il-verita li kont aktar inklinat li Guido De Marco jkun il-Kap tal-Partit Nazzjonalista wara George Borg Olivier. Lil Guido ghadni nuri l-akbar stima lejh bhala personagg kbir fl-istorja ta’ Malta u l-Ewropa. Pero, b’Eddie Fenech Adami bhala Kap tal-partit u bhala Mexxej tal-pajjiz, Malta ghamlet il-mirakli. Dan kollu dovut ghall-Eddie li bhala statista mexxa lil Malta miz-zmien id-dlam ghall pajjiz modern u l-ghira ta’ pajjizi ohra. Fenech Adami hu pedina importanti fil-kullana ta’ mexxejja Nazzjonalisti wara Fortunato Mizzi, Ugo Pasquale Mifsud, Enrico Mizzi, u Gorg Borg Olivier. Wara Eddie, Lawrence Gonzi mexxa l-pajjiz minn zmien iebes fid-dinja kollha u rnexxilu jzomm lil Malta b’finanzi sodi u futur tajjeb. Illum nahseb li Simon Busuttil ghandu l-istess karatteristici ta’ Eddie u perswas li hu ser ikun il-Prim Ministru ta’ Malta li jista jerga jgholli isem Malta fil-livell li jixraqlu. Ta’ dan kollu nghid Grazzi Eddie.


» Grazzi

Dak li ghamilt int ghal Malta u Ghawdex ma jista jaghmlu hadd.


» Grazzi!

Your vision, values and hard work have left a great, positive impact on my life. Eternally grateful to you and my parents..
Born 1976


» Etern

Grazzi Missier!


» Inspirational

I attended practically all your meetings in my childhood years. Your speeches, the values you encouraged us to value and fight for, have shaped me throughout my entire professional career. The only remorse I have is that despite all that hard work and good will, in 2016, just after three years of Labour in government we are back to those dark days of blatent corruption. Evidently, both yourself and your successors should have been much bolder in your efforts to ensure that principles of good governance and much more bi-partisan consensus is required on key appointments to those institutions that guarantee the rule of law, good governance and honestly in all spheres of public life. The structures PN put in place where may but clearly not sufficient. Hope that you find time to reflect and perhaps give some directional suggestions to future leaders in this respect.


» Bzonn

Ghandna bzonn bniedem iehor ta’ l-istatura politika ta’ Eddie Fenech Adami biex jghinna nnaddfu il-korruzzjoni li qed tifni lil dan il-pajjiz.


» Grazzi

Grazzi Eddie. Bl-ghaqal, perseveranzsa, kuragg, sagrificcju, tmexxija ghaqlija u umilta`, gibt demokrazzija, gid u paci f’din il gzira.


» Grazzi

L-ghaqal u l-gherf tieghek, il-fidi tieghek f’Alla helset lil Malta mit tixrid tad-Demm fl-aghar zmienijiet ta pajjizna. Naf x’qed nghid!
Dr Adrianus Koster nafu sew u ghadu jfahhrek u jaghtik krettu sa illum ta kif mexxejt fil krizijiet kollha.
Bl-umilta kollha insellem lilek u lil familja tieghek. Niftakru wkoll u nsellemu il-memorja tas-sinjura martek Maria, Mara li batiet mieghek, mara ta fidi bhalek, mara ta l-azzar!
Grazzi.


» Ringrazzjamnet

Il-kelma Grazzi zgur mhux bizzejjed ghal dak kollu li ghamilt ghall-pajjizna.

Nawguralek hafna aktar u aktar sahha.