Leave a note for Eddie

If you have an anecdote about Eddie Fenech Adami or would like to share your thoughts about him, do so below. All comments are moderated and uploaded after a short while.

Click here to leave a note for Eddie
  • The filesize should not exceed 2MB. If you dont know how to resize an image try this online tool


» Grazzi

L-ghaqal u l-gherf tieghek, il-fidi tieghek f’Alla helset lil Malta mit tixrid tad-Demm fl-aghar zmienijiet ta pajjizna. Naf x’qed nghid!
Dr Adrianus Koster nafu sew u ghadu jfahhrek u jaghtik krettu sa illum ta kif mexxejt fil krizijiet kollha.
Bl-umilta kollha insellem lilek u lil familja tieghek. Niftakru wkoll u nsellemu il-memorja tas-sinjura martek Maria, Mara li batiet mieghek, mara ta fidi bhalek, mara ta l-azzar!
Grazzi.


» Ringrazzjamnet

Il-kelma Grazzi zgur mhux bizzejjed ghal dak kollu li ghamilt ghall-pajjizna.

Nawguralek hafna aktar u aktar sahha.


» Grazzi!

Grazzi ta’ dak kollu li ghamilt ghal-Malta. Grazzi talli int sors ta’ inspirazzjoni ghalija u ghal hafna zghazagh bhali, irrelevanti t-twemmin politiku taghhom. Int u l-politika tieghek tqanqal fina sens ta’ kuragg- kuragg u determinazzjoni li nharsu l’quddiem b’ tama ghaliex int urejtna li l-politika mhemmx ghalfejn tkun mahmuga, li mhemmx ghalfejn tuza’ l-vjolenza u kliem iebes u li fl-ahhar is-sewwa jirbah zgur. Jalla l’quddiem ikollna aktar mexxejja bhalek. Zgur li dak kollu li ghamilt ghal Malta mhu se jintesa qatt u se jibqa’ jaffettwa b’mod pozittiv lilna u lill-generazzjonijiet tal-futur. Grazzi talli dahhaltna fl-Unjoni Ewropea, talli jien bhala zaghzugha ghandi hafna aktar opportunitajiet illum il-gurnata.

Dan u hafna aktar huwa kollu mertu ghalik.


» Grazzi

Mumenti storici li ghexna f’dawk is-snin li b’mod ghaqli mexxejt lil dan pajjizna u wasaltu fl-ghola postijiet ghal kemm zghir fid-daqs. Fiz-żmien ’87 kelli 16-il sena u mhux ha ninsa kif gib u lahaq iz-zminijiet ta’qabel u dawk ta’ wara is-87. Grazzi Missier Malta


» GRAZZI

GĦAŻIŻ EDDIE. GRAZZI TA’ KOLLOX. IL-POPLU MALTI U GĦAWDXI HUWA GRAT LEJK.


» Grazzi

Grazzi ta’ Kollox Missier Malta.

Clyde


» Gratitude for your Self-Giving

We feel most indebted to you for your courageous leadership in the difficult years of our history in the 1980’s

“Is-Sewwa Jirbah” you used to say to the faithful crowds who followed you and this actually became a reality in May 1987 when you became our Prime Minister!

We are also grateful for leading us successfully to membership in the European Union.


» Thank you

Thank you Eddie for you have saved Malta from violence and corruption.


» Thank you

Thank you does not even suffice for what you did for the Maltese people and Malta. I will be eternally grateful. I treasure the memories when I used to spend every Sunday in my youth attending Mass Meetings to hear your message.

Maryrose Francica