admin

Grazzi


L-ghaqal u l-gherf tieghek, il-fidi tieghek f'Alla helset lil Malta mit tixrid tad-Demm fl-aghar zmienijiet ta pajjizna. Naf x'qed nghid! Dr Adrianus Koster nafu sew u ghadu jfahhrek u jaghtik krettu sa illum ta kif mexxejt fil krizijiet kollha. Bl-umilta kollha insellem lilek u lil familja tieghek. Niftakru wkoll u nsellemu il-memorja tas-sinjura martek Maria,…

Read More

Ringrazzjamnet


Il-kelma Grazzi zgur mhux bizzejjed ghal dak kollu li ghamilt ghall-pajjizna. Nawguralek hafna aktar u aktar sahha.

Read More

Grazzi!


Grazzi ta' dak kollu li ghamilt ghal-Malta. Grazzi talli int sors ta' inspirazzjoni ghalija u ghal hafna zghazagh bhali, irrelevanti t-twemmin politiku taghhom. Int u l-politika tieghek tqanqal fina sens ta' kuragg- kuragg u determinazzjoni li nharsu l'quddiem b' tama ghaliex int urejtna li l-politika mhemmx ghalfejn tkun mahmuga, li mhemmx ghalfejn tuza' l-vjolenza u…

Read More

Grazzi


Mumenti storici li ghexna f'dawk is-snin li b'mod ghaqli mexxejt lil dan pajjizna u wasaltu fl-ghola postijiet ghal kemm zghir fid-daqs. Fiz-żmien '87 kelli 16-il sena u mhux ha ninsa kif gib u lahaq iz-zminijiet ta'qabel u dawk ta' wara is-87. Grazzi Missier Malta

Read More

GRAZZI


GĦAŻIŻ EDDIE. GRAZZI TA' KOLLOX. IL-POPLU MALTI U GĦAWDXI HUWA GRAT LEJK.

Read More

Grazzi


Grazzi ta' Kollox Missier Malta. Clyde

Read More

Gratitude for your Self-Giving


We feel most indebted to you for your courageous leadership in the difficult years of our history in the 1980's “Is-Sewwa Jirbah” you used to say to the faithful crowds who followed you and this actually became a reality in May 1987 when you became our Prime Minister! We are also grateful for leading us…

Read More

Thank you


Thank you Eddie for you have saved Malta from violence and corruption.

Read More

Thank you


Thank you does not even suffice for what you did for the Maltese people and Malta. I will be eternally grateful. I treasure the memories when I used to spend every Sunday in my youth attending Mass Meetings to hear your message. Maryrose Francica

Read More