Grazzi!
Grazzi ta’ dak kollu li ghamilt ghal-Malta. Grazzi talli int sors ta’ inspirazzjoni ghalija u ghal hafna zghazagh bhali, irrelevanti t-twemmin politiku taghhom. Int u l-politika tieghek tqanqal fina sens ta’ kuragg- kuragg u determinazzjoni li nharsu l’quddiem b’ tama ghaliex int urejtna li l-politika mhemmx ghalfejn tkun mahmuga, li mhemmx ghalfejn tuza’ l-vjolenza u kliem iebes u li fl-ahhar is-sewwa jirbah zgur. Jalla l’quddiem ikollna aktar mexxejja bhalek. Zgur li dak kollu li ghamilt ghal Malta mhu se jintesa qatt u se jibqa’ jaffettwa b’mod pozittiv lilna u lill-generazzjonijiet tal-futur. Grazzi talli dahhaltna fl-Unjoni Ewropea, talli jien bhala zaghzugha ghandi hafna aktar opportunitajiet illum il-gurnata.

Dan u hafna aktar huwa kollu mertu ghalik.