GRAZZI
Eddie Fenech Adami – Missier Malta Ewropeja – Missier Malta li vera ghamilha Taghna Lkoll – nixtieq naqsam maghkom hsieb zghir – Dan il Bniedem ghallimni hafna valuri li flimkien ma zewgi Joseph Smart ghaddejnihom lill uliedna – generazzjoni li ghadha tiela u li thares lejn Eddie bhala Politikant Kbir. 

Li naprezza f’ dan ir ragel hu li kull meta jiltaqa mieghi jew ma zewgi jghidilna ara z-zaghazagh ta’ Rahal Gdid – Tibqa tapprezza hidmitek fi hdan il Partit – Grazzi Eddie. 

Familja Smart XX